Weź udział w bezpłatnym webinarze

Nowe PZP - jak przygotować regulamin udzielania zamówień bagatelnych?

28 Października 2020, godz. 12:00


Na gruncie obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych zamawiający kwestię udzielania zamówień podprogowych (zwanych także potocznie bagatelnymi) kształtują w ramach regulaminów udzielania zamówień do 30.000,00 euro. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku, zmienia podejście do tego typu zamówień, przede wszystkim wprowadzając definicję zamówień bagatelnych oraz nakazując stosowanie określonych przepisów ustawy w przypadku udzielania tego rodzaju zamówień.

O ile na gruncie obowiązujących przepisów ustalanie zasad udzielania zamówień podprogowych leży w gestii samych zamawiających (którzy oczywiście nie mogli tworzyć regulaminów w sposób całkowicie dowolny), to od 1 stycznia 2021 roku proces ten częściowo podlegać będzie przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym podlegać będzie większej kontroli i nadzorowi. Taka zmiana ma na celu uszczelnienie wydatkowania środków publicznych, także tych o mniejszej wartości.

Niezależnie jednak od zmiany podejścia do zamówień podprogowych, każdy regulamin udzielania zamówień powinien zawierać w sobie kilka niezbędnych elementów, powinien posiadać strukturę, ale przede wszystkim powinien pomagać zamawiającym w procesie udzielania zamówień  oraz stanowić narzędzie do sprawnego i zgodnego z przepisami oraz naczelnymi zasadami zamówień publicznych wydatkowania środków publicznych.
Aby uzyskać dostęp do webinaru, wypełnij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Podczas webinarium, Ekspert udzieli odpowiedzi na następujące pytania:

W oparciu o jakie zasady budować regulamin udzielania zamówień bagatelnych,

Jak szacować wartość zamówień bagatelnych i co oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”,

Jakie progi wprowadzać w ramach regulaminu udzielania zamówień,

Jakie wprowadzić tryby udzielania zamówień i jak zróżnicować je w zależności od wartości zamówienia,

Jakie zastosowanie w procesie udzielania zamówień bagatelnych mają przepisy kodeksu cywilnego

Webinarium poprowadzi:
Paweł Sendrowski
Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej
When you have to be right