Możliwości OPS w zakresie ustalania odpłatności za DPS

Możliwości OPS w zakresie ustalania odpłatności za DPS

Duże zainteresowanie wśród pracowników OPS tytułową tematyką wynika szczególnie z faktu, że w obecnej, złej sytuacji finansowej wielu gmin - na skutek epidemii koronawirusa - związanej z zauważalnym spadkiem dochodów, sprawy dotyczące ponoszenia przez gminy kosztów wynikłych z kierowania coraz większej liczby osób do domów pomocy społecznej nabrały wręcz podstawowego znaczenia. To jednocześnie postepowania trudne, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym, ponieważ relacje rodzinne są bardzo często skomplikowane i zaburzone.

Przedmiotowe sprawy zatem wymagają od pracowników ośrodków pomocy społecznej prowadzenia skomplikowanych - pod względem prawnym oraz analizy stanu faktycznego - postepowań administracyjnych lub cywilnych w stosunku do osób trzecich, najczęściej krewnych. Celem omawianych postepowań jest ustalenie osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS. Określone wyżej działania powinny mieć na celu m.in. "odciążenie finansowe gmin", a to w kontekście obowiązku wynikającego bezpośrednio z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Podczas szkolenia poruszono kwestie praktyczne i jednocześnie trudne, m.in:

  • Kolejność obowiązków ponoszenia odpłatności za DPS?
  • Jak postępować w przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu np. z dziećmi, wnukami (zstępnymi) mieszkańców - DPS, aby ustalić sytuację materialną wyżej wymienionych?
  • Czy odpłatność za pobyt w DPS ustalić na podstawie umowy, czy decyzji administracyjnej?
  • Czy gmina ma obowiązek dokonywania opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w każdym przypadku "oporu" ze strony krewnych?
  • Czy gmina ma obowiązek dochodzić od wszystkich krewnych lub spadkobierców zwrotu poniesionych wydatków związanych z pobytem osób w DPS?
  • Jakie mogą być konsekwencje dla wójta, kierownika OPS lub pracownika OPS za zbagatelizowanie obowiązku wnikliwego ustalenia wszystkich możliwości "odzyskania" zastępczo poniesionych opłat?

To tylko niektóre problemy, na które zwrócono uwagę podczas webinarium, dedykowanego szczególnie dla pracowników i kierowników JOPS.

Wypełnij formularz i pobierz dostęp do nagrania webinaru

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right