Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14 sierpnia 2019 r. wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie postępowania karnego, dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminowanie błędów legislacyjnych ustawy.

W ramach daleko idącej nowelizacji ma ulec ogólne usprawnienie procesu karnego, m. in. poprzez ograniczenie zasady bezpośredniości oraz zapobieganie zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych. Zmianie ulega formuła uzasadnień wyroków. Daleko idące zmiany obejmują również strony postępowania, w tym świadków i pokrzywdzonych, a także pełnomocników procesowych.

O prowadzącym: dr Joanna Mierzwińska - Lorencka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym nieletnich; prowadziła zajęcia dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz zajęcia dla studentów z prawa karnego na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współautorka kazusów dla aplikantów z dziedziny prawa karnego materialnego i procesowego, autorka monografii, komentarzy i artykułów z dziedziny prawa karnego.

Nowelizacja KPK – uprawnienia i obowiązki stron
Postępowanie odwoławcze i postępowania szczególne w związku z nowelizacją KPK
Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych
19 listopada 2019 godzina 15.30-16.30
6 grudnia 2019 godzina 14.00-15.00
19 grudnia 2019 godzina 14.00-15.00
Zapisy zakończone
Zapisy zakończone
Zapisy zakończone


Program webinarów online:

Szkolenie już się odbyło
Nowelizacja KPK – uprawnienia i obowiązki stron


1.Realizacja dyrektywy 2013/48/UE oraz 2016/343
2.Wydłużenie terminu do cofnięcia wniosku o ściganie
3.Oskarżyciel posiłkowy
3.1. Nowe zasady wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia
3.2. Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu
3.3. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia
4. Obrońca w postępowaniu karnym
4.1. Lista obrońców
4.2. Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika
5. Niestawiennictwo strony na posiedzeniu
6. Pokrzywdzony, świadek
6.1. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego (świadka)
6.2. Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
7. Oskarżony
7.1. Poszerzenie obowiązku informacyjnego wobec oskarżonego
7.2. Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego
7. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących biegłych, tłumaczy, specjalistów
8. Zmiany uprawnień stron w postępowaniach szczególnych
9. Podsumowanie

Szkolenie już się odbyło
Postępowanie odwoławcze i postępowania szczególne w związku z nowelizacją KPK


1. Wstęp
2. Skład sądu
3. Spory o właściwość
4. Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym
5. Elementy środka odwoławczego
6.Względne przyczyny odwoławcze
7.Postępowanie ponowne po uchyleniu orzeczenia
8.Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia
9.Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym
10.Zmiany w postępowaniu kasacyjnym
11. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
12. Podsumowanie

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych


1.Wstęp
2.Ogłoszenie wyroku
3.Ustne uzasadnienie
4.Zmiana zasad liczenia terminu do sporządzenia uzasadnienia
5.Zmiany w zakresie uzasadnień orzeczeń
6.Formularz do sporządzenia uzasadnienia wyroku
7.Uzupełnienie uzasadnienia wyroku
8.Podsumowanie